Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Gambar Produk 1
Jasa Desain Kaos, Desain Batik , LOGO dan desain grafis lainya
Email : mastertracer69@gmail.com

Soal PTS UTS Bahasa Sunda Kelas 4 SD Semester 1 dan Kunci Jawaban

Soal-PTS-UTS-Bahasa-Sunda-Kelas-4-SD-Semester-1-dan-Kunci-Jawaban
Soal PTS UTS Bahasa Sunda Kelas 4 SD Semester 1 dan Kunci Jawaban
- Pada kesempatan ini, tipstriksib akan mengulas Bank Soal PTS UTS Bahasa Sunda Kelas 4 SD Semester 1  yang bisa sobat pelajari dan berikan sebagai contoh latihan soal kisi-kisi ujian ulangan Soal PTS UTS Bahasa Sunda Kelas 4 SD Semester 1 dan Kunci Jawaban tahun Ajaran 2022


PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS) 1
TAHUN PELAJARAN 2022/2023


TEMA : Basa Sunda No. Absen : ………………............
Kelas / Semester : IV / 1 Nama Siswa : ………………………
Hari/Tanggal : ……………………………. Waktu : 90 MenitI. Cing cakra (X) aksara A, B, C atawa D dina jawaban anu di anggap bener !

1. Pagaewanana teh ngapungkeun kapal udara, nyaeta …

A. pulisi B. pilot C. satpam D. tentara


2. Buku teh di simpenna ….. naon ?

A. ti B. dina C. mana D. ka


3. Meuli baju teh ….. mana ?

A. ka B. ti C. dina D. kana


4. Kecap sabalikna tina kecap dijual, nyaeta ….

A. dibeuli B. dibantun C. diical ` D. dibawa


5. Kecap kadaharan asal kecapna ….

A. kadahar B. dahar C. didahar D. dahareun


6. Urang ngala lauk yu !

Kalimah diluhur kaasup kalimah ….

A. pananya B. pangajak C. parentah D. panyarek


7. kadaharan anu dijiuenna tina sampeu nyaeta …

A. wajit B. comro C. opak D. koci

8. Ibu kandung hartina ibu anu ….

A. ngalahirkeun urang C. mere susu urang

B. ngangais urang D. ngenter ka posyandu


9. Kecap Puskesmas kaasup kana kecap …

A. singkatan B. wancahan C.panambah D. panyarek


10. “Duh, keur geulis teh pinter, bageur deui “
kalimah diluhur kaasup kalimah …

A. panyawad B. pananya C. pemuji D. panyarek


Gunung Tangkuban Parahu

Ieu Gunung aya di Provinsi Jawa Barat. Parenahna di kalereun kota Bandung. Jangkungna kira-kira 2.084 meter. Asal-usul Gunung Tangkuban Parahu dipalikeun kana Legenda “Sangkuriang”, nu nyaritakeun anak bogoh ka Indungna, Dayang Sumbi. Sangkuriang teu bias nedunan pamenta Indungna, nyaeta nyieun Talaga jeung parahu dina waktu sapeuting, atuh kacida ambekna. Parahu ditajong tepi ka nangkubna. Eta parahu robah jadi Gunung nu ayeuna disebut Gunung Tangkuban Parahu.


11. Di Provinsi mana ayana Gunung Tangkuban Parahu teh ?

a. Sulawesi b. Jawa Timur c. Jawa Barat d. Jawa Tengah


12. Sakumaha kira-kira jangkungna Gunung Tangkuban Parahu ?

a. 7.567 meter b. 2.408 c. 2.804 meter d. 2.084


13. Dipalikeun tina Legenda naon ari Gunung Tangkuban Parahu teh ?

a. Dayang Sumbi c. sangkuriang

b. Jawa barat d. gunung tangkuban parahu


14. Nyaritakeun naon legenda sangkuriang teh ?

a. Gunung tangkuban parahu c. sangkuriang

b. Anak nu bogoh ka indungna d. jawa barat


15. Saha ngaran Indungna Sangkuriang nu di bogohan ku sangkuriang ?

a. Dayang sumbi b. sri mulyani c. Dayang d. parahu robah


16. Parahu anu di tajong ku sangkuriang robah jadi naon ?

a. Kayu b. Gunung c. Legenda d. taneuh


17. Cipanas Garut teh mangrupa hiji tempat mandi nu kakoncara.

Rarangken ka-an atawa pa-an nu tepat pikeun nyampurnakeun kecap mandi nyata ….

a. kamandian b. kamandipan c. pamandikan d. pamandian


18. Unggal malem jum’at di imah Pak Sukur sok aya aneh.

Rarangken ka-an atawa pa-an nu tepat pikeun nyampurnakeun kecap aneh nyata ….

a. Paanehan b. kaanehan c. kaanehkan d. paanehkan


19. Di Kalimantan mah loba pangungsi nu ngalaman sangsara.

Rarangken ka-an atawa pa-an nu tepat pikeun nyampurnakeun kecap sangsara nyata ….

a. Kasangsaraan b. pasangsaraan c. Kasangsarakan d. pasangsarakan


20. Kuring sedih lantaran waktu Bapa kuring maot ku kuring teu tungkul.

Rarangken ka-an atawa pa-an nu tepat pikeun nyampurnakeun kecap tungkul nyata ….

a. Patungkulan b. katungkulan c. Patungkulkan d. nungkulanII. Eusian!

1. Kecap kadaharan mibanda rarangken …

2. kecap sabalikna tina kampung nyaeta …

3. Pagaweanana sok mawa panumpang kana mobil, nyaeta …

4. Ditabung kecap asalna …

5. Budi karek nepi …….. bogor

6. Saha anu ceurik teh ? eta kalimah kaasup kalimah ….

7. Pang meserkeun buku, jang ! kaasup kalimah …

8. Ano sok newak panjahat nyaeta ….

9. Tina naon bahan nyieun gagarabah ? ….

10. Sok sebutkeun conto hasil nyieun gagarabah ! …

Kunci Jawaban

1. B. pilot
2. B. dina
3. B. ti
4. A. dibeuli 
5. B. dahar
6. B. pangajak
7. B. comro
8. A. ngalahirkeun urang
9. A. singkatan
10. C. pemuji
11. c. Jawa Barat
12. c. 2.804 meter
13. c. sangkuriang
14. b. Anak nu bogoh ka indungna
15. a. Dayang sumbi
16. b. Gunung
17. d. pamandian
18. b. kaanehan
19. a. Kasangsaraan
20. b. katungkulan


Kunci Jawaban

1.ka-dahar-an
2. dayeuh
3. keunek
4. tabung
5. ka
6. pananya
7. parentah
8. pulisi
9. taneuh
10.keramik