Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Gambar Produk 1
Jasa Desain Kaos, Desain Batik , LOGO dan desain grafis lainya
Email : mastertracer69@gmail.com

Soal UKK UAS Bahasa Jawa Kelas 9 SMP Semester 1

Soal-UKK-UAS-Bahasa-Jawa-Kelas-9-SMP-Semester-1
Soal UKK UAS Bahasa Jawa Kelas 9 SMP Semester 1 Soal-UKK-UAS-Bahasa-Jawa-Kelas-9-SMP-Semester-1

Pada kesempatan ini, tipstriksib akan mengulas Bank Soal UKK UAS Bahasa Jawa Kelas 9 SMP Ulangan Akhir Semester UAS / semester 1 Bahasa Jawa kelas 9 SMP yang bisa sobat pelajari dan berikan sebagai contoh latihan soal kisi-kisi ujian ulangan Soal UKK UAS Bahasa Jawa Kelas 9 SMP Semester 1 tahun pelajaran 2018 Soal Ulangan Akhir Semester 1

Soal Ulangan Ujian UKK UAS Bahasa Jawa Kelas 9 SMP Semester 1
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas/ Semester : 9 SMP / 1 (Satu)
Hari/ Tanggal : ..................................
waktu : 60 menit

Kanggo soal nomor 1 nganti 50, pilihen salah siji wangsulan kang paling bener!

Pemerintah Wiwit Nggrengsengake Indhustri Cilik

Pancen bener apa sing dikandhakake sebageyan masyarakat, menawa kautamaning pembangunan indhustri sejatine dumunung ana pengusaha swasta. Dene pemerintah mung kari menehi panjurung sarta nyedhiyakake anggaran lan menehi penyuluhan murih lakune usaha bisa lumaku kanthi becik lan sehat,

Indhustri cilik utawa kerajinan rakyat mujudake perangan tataran ekonomi nasional, sing lumrahe kegiyatane sumebar ing dhaerah pelosok-pelosok padesan. Ya merga manggone ing padesan iki, pemerintah banjur maringi bantuwan dhana, jalaran saka indhustri cilik iki pranyata bisa nampung tenaga kerja sing akeh saengga bisa nyuda anane pengangguran lan nyuda mlayune warga desa menyang kutha.

Kaya kang dumadi ing desa Menganti Gresik kang akeh madege indhustri cilik kayadene indhustri parut, rotan, lan kayu. Ing desa Menganti sing paling unggul yaiku indhustri rotan. Krana anane indhustri rotan sing cukup maju, mulane bisa nyiptakake lapangan kerja. Buktine saben-saben omah wis kena dimesthekake padha duwe kegiyatan utawa penggaweyan samben ngenam rotan. Kanthi mangkono kejaba kanggo nambah pengasilan uga mbendung wargane mlayu menyang kutha.

(Gegladhen Basa Jawa VIII: 12)

1.       Kautamaning pembangunan indhustri iku dumunung ing pengusaha…….
a.                 Cilik                                b. swasta                               c. gedhe                 d. negara

2.       Tugas lan tanggung jawabe pemerintah marang para pengusaha swata yaiku…..
a.                 Nariki pajek saka para pengusaha
b.                 Menehi panjurung lan penyuluhan
c.                  Ngatur anggaran kanggo prodhuksi
d.                 Nemtokake reregan asile prodhuksi

3.       Pemerintah maringi bantuwan marang para pengusaha cilik ing dhaerah-dhaerah padesan kanthi tujuwan….
a.                 Nambahi gedhen pajek sing disetor
b.                 Supaya para pengusaha ora protes
c.                  Ngundhakake pengsilane pengusaha
d.                 Kanggo nyuda anane pengangguran

4.       Indhustri cilik kang ditindakakake dening warga desa Menganti Gresik yaiku…..
a.                 Home indhustri awujud barang-barang elektronik
b.                 Indhustri kerajinan tas lan sepatu saka kulit
c.                  Home indhustri kang awujud panganan camilan
d.                 Home indhustri kang awujud rotan, parut, lan kayu

5.       Home indhustri iku bisa kanggo nyiptakake lapangan kerja, buktine….
a.                 Saben wong ing omah ora ana sing nganggur
b.                 Wong ing padesan akeh sing kepengin kerja
c.                  Akeh pengangguran sing lunga menyang kutha
d.                 Barange akeh sing diekspor menyang luwar negeri

6.       Bakune gagasan paragaraf 2 jroning wacan ing ndhuwur yaiku…..
a.                 Indhustri cilik mujudake perangan tataran ekonomi nasional
b.                 Indhustri cilik bisa nampung lan nyuda anane pengangguran
c.                  Pemerintah wajib maringi bantuwan marang pengusaha cilik
d.                 Para pengangguran padha ora gelem lunga menyang kutha

7.       Ukara ing ngisor iki mujudake tuladha ukara lamba yaiku…..
a.                 Tiara ngombe jus jeruk rong gelas.
b.                 Bapak mirsani tv dene simbah makan pitik.
c.                  Ibu sare nalika aku teka.
d.                 Rita tuku beras, mi lan endhog.

8.       Bu Sulis mundhut beras, mi, endhog lan lenga goreng. Ukara iku mujudake tuladha ukara…
a.                 Ukara tanduk tanpa lesan                         c. Ukara tanggap
b.                 Ukara camboran                                         d. Ukara lamba

9.       Ukara ing ngisor iki mujudakae tuladha ukara camboran susun yaiku…..,
a.                 Tegar kuwi pinter nanging adhine bodho.
b.                 Friska kuwi ayu tur pinter.
c.                  Simbah ngasta payung lan tas.
d.                 Bapak rawuh nalika aku adus.

10.    Bu Rita          : “ Mbak Santi, panjenengan apa wis dhahar?”
Tina              : “……………………………………..”
a.                 Inggih bu, kula sampun dhahar.
b.                 Inggih bu, kula sampun nedha.
c.                  Inggih bu, aku wis dhahar.
d.                 Inggih bu, aku wis nedha.

11.      Bapak                          : “ Rin, kowe mau teka jam pira?”
Rinda                            : “ ... (1)… sampun …(2)…jam wolu kalawau Pak”
Wagsulane Rinda sing bener dijangkepi tembung……..
a.     (1) Dalem, (2) rawuh                                           c. (1) aku, (2) mulih
b.     (1)  Kula, (2) dugi                                 d. (1) aku, (2) wangsul

12.      Don, ayo …….bakso neng warunge Bu Minten.
Ukara kasebut diucapake kancane marang Doni. Titik-titik diiseni tembung…..
a.     Tuku                      b. tumbas                           c. mundhut                           d. nyuwun

13.    Eyang saweg ……jampi.
a.                 Dhahar                          b. nedha                                                c. ngunjuk                             d. ngombe

14.    Pak Agung : “Omahmu ngendi ta Put?”
Putri             : “………………………”
a.                 Omah kula Wonorejo.                                c. Dalemku  Wonorejo.
b.                 Dalem kula Wonorejo.                               d. Griya kula Wonorejo.

15.    Eyang tindak Jakarta…….sepur Gajayana.
Tembung sing cocog kanggo njangkepi ceceg-ceceg ing ndhuwur……
a.                 Karo                               b. nitih                                    c. kalih                                   d. dititihi

16.    “ Sus,apa sing ….. Bu Guru mau?”
Yen ukara kasebut diucapake Susi marang kancane sing bener dijangkepi nganggo tembung……
a.     Dikandhakake                                     c. dipundhawuhaken
b.     Diomongake                                         d. didhawuhake

17.    Ing ngisor iki  mujudake  tuladha ukara kang nganggo basa ngoko alus yaiku….
a.                 Panjenengan apa wis sare?
b.                 Panjenengan apa wis tilem?
c.                  Sampeyan apa wis sare?
d.                 Sampeyan apa wis tilem?

18.          Alex          : “ Gus, kowe apa ora ndeleng karnaval?”
Agus       : “ Ora, aku lagi aras-arasen metu.”
Alex        : “ Aku pengin ndeleng, kancanana ya!”
Agus       : “ Ya wis, ayo!”

Ukara pacelathon ing ndhuwur nggunakake basa…
a.       Ngoko lugu   b. ngoko andhap c.krama lugu                        d.krama alus


19.    Aku dhek wingi lunga menyang Surabaya numpak bis.Ukara kasebut yen diowahi nganggo basa krama alus sing bener….
a.                 Kula kala wingi tindak dhateng Surabaya numpak bis.
b.                 Kula kala wingi tindak dhateng Surabaya nitih bis.
c.                  Kula kala wingi kesah dhateng Surabaya numpak bis.
d.                 Kula kala wingi kesah dhateng Surabaya nitih bis.

20.    Ukara ing ngisor iki sing migunakake unggah –ungguh basa sing bener yaiku….
a.                 Panjenengan nedha menapa?
b.                 Kula ngunjuk wedang kopi.
c.                  Bapak tilem wonten kamar.
d.                 Pak Rais badhe tindak pundi?

21.    Supaya acara mlaku kanthi lancar, sadurunge kita kudu gawe……..
a.                 Adicara                          b. rantaman adicara           c. pranata cara                     d. rerangken adicara

22.    Basa kang digunakake ing rerangken adicara kudu…….
a.   Cekak                      b. mentes                               c. krama inggil                      d. cekak lan mentes

23.    Ing rerangken adicara ambal warsa kawiwitan……
a.                 Panutup                         b. purwaka                            c. nyebul lilin                        d. kembul bujana

24.    Dene rerangken adicara ambal warsa dipungkasi kanthi…..
a.                 Purwaka                        b. nyebul lilin                        c. panutup                             d . kembul bujana

25.                            Tresna Kang Ora Katekan
                                Dening: Aprililiandha
                Wengi sepi tanpa lintang
                Mendhung nggantung ing awang-awang
                Hawa atis nambah kangen kang tumumpang
                                Eman, mega ora bisa dijak caturan
                                Wadul ati kang lagi kelaran
                                Jalaran tresna kang ora ketekan
                Atiku tansah tatu
                Yen nyawang sliramu
                Esemu pait madu
                Ning ora kanggo aku

Apa irah-irahane Geguritan ing ndhuwur…
a.       Wengi sepi tanpa lintang                            c. Esemmu pait madu
b.       Atiku tansah tatu                                        d. Tresna kang ora ketekan

26.    Sapa sing ngarang Geguritan ing ndhuwur?
a.                 Aprililiandha                               c. Lintang
b.                 Sliramu                                        d. Aku

27.    Geguritan ing ndhuwurdumadi saka…..pada lan….gatra.
a.                 4, 10                                                               c. 3,10
b.                 4, 11                                                              d. 3, 11

28.    Tembung caturan ana ing pada 2 gatra kapisan geguritan ing ndhuwur nduweni teges….
a.                 Papat                                                            c. nesu
b.                 Omong                                                         d. mlaku

29.    Pada katelu geguritan ing ndhuwur nggunakake purwakanthi…..
a.                 Guru swara                                   c. basa/ lumaksita
b.                 Guru sastra                                   d. guru lagu

30.                            Kinanthi

Ayo kanca padha rukun,
Tetulungan aja lali,
Menawa crah bisa bubrah,
Kudu wewatak nastiti,
Urip tansah tumata,
Supaya bisa mukti.
Tembang Kinanthi ing ndhuwur kedadeyan saka…..gatra.
a.                 4                                      b. 5                         c. 6                          d. 7

31.    Pada katelu tembang ing ndhuwur nduweni guru wilangan lan guru lagu….
a.                 8u                                   b. 8a                       c. 9u                       d. 9a

32.    Tembang Kinanthi kalebu Tembang…..
a.                 Campursari                                   c. dolanan
b.                 Macapat                                                       d. daerah

33.    Isine tembang Kinanthi ing ndhuwur….
a.                 Ngajak dolan                               b. ngajak mangan                               c. ngajak rukun                    d. ngajak crah

34.                            Kangen
Dening: Manthou’s
Pitung sasi suwene nggonku ngenteni
Mung sliramu wong bagus kang dadi ati
Rina wengi mung tansah takimpi-impi
Jroning ati kangenku setengah mati
                Jenang gula ya mas ya
                Mbok aja lali
                Ngelingana rikala jaman semana
                Sliramu janji “aku setya ngenteni
                Lair batin tresnaku terusing ati”

Kangen
Wong kangen ngene-ngene rasane
Rindhu-rindhu wong bagus tak tunggu-tunggu
Kangen, wong kangen iku apa-apa tambane
Rindhu-rindhu tambane kudu ketemu
                Klapa mudha enake kanggo rujakan
                Leganana aku kang nandhang kasmaran
                Mbalung janur wong bagus tak anti-anti
                Ngusadani wong kangen ndang antuk jampi

Manut tembang ing ndhuwur, pira suwene anggone ngenteni?
a.       Rina wengi                                    c. 7 sasi
b.       8 sasi                                                              d. suwe banget

35.    Rina wengi mung tansah tak impi-impi. Tembung rina wengi dasanamane….
a.       Dina lan sasi                                 c. awan bengi
b.       Esuk sore                                                       d. sasi lan taun

36.    Tembung klapa mudha ing tembang ndhuwur nduweni teges….
a.       Degan                                                            c. cengkir
b.       Bluluk                                                            d. klapa

37.    Tembung mbalung janur ing tembang ndhuwur nduweni teges….
a.       Blarak                                                            c. sada
b.       Janur                                                              d. bongkok

38.    Sapa sing ngripta lelagon ing ndhuwur?
a.       Wong bagus                                  c. Wong kasmaran
b.       Manthou’s                                                    d. Campursari

39.    Tembang ing ndhuwur mujudakae tuladhane tembang……
a.       Macapat                                                       c. dolanan
b.       Cilik                                                                d. campursari

40.    Ide pokok tembang ing ndhuwur yaiku…..
a.       Wong kang kangen banget amarga lagi kasmaran.
b.       Wong kang kangen amarga pengin balung janur.
c.        Wong kang kangen amarga pengin jenang gula.
d.       Wong kang kangen amarga pengin klapa mudha.

41.    Tembang-tembang ing ngisor iki sing kalebu tembang dolanan yaiku…..
a.       Alun-alun Nganjuk, Sewu Kutha.
b.       Cublak-cublak Suweng, Menthog-menthog.
c.        Pucung, Dhandhanggula.
d.       Stasiun Balapan, Anoman Obong.

42.    Jago kate te te te kukukluruk kok
Amemece ce ce ce kukukluruk
Dibalang watu bocah gundhul
Keok kena telihe, jranthal pelayune
Mari umuk mari ngece
Si kate katon yen tukung

Cakepan tembang ing dhuwur mujudake cakepane tembang dolanan…..
a.       Pitik Tukung         b. Bocah Gundhul               c. Jago Kate          d. Kukukluruk

43.    Ukara ing ngisor iki sing polane J-W-L-K (piranti) yaiku….
a.       Tiara nyiram kembang.
b.       Pak Umar nandur gedhang ing tegalan.
c.        Putri nulis layang nganggo polpen.
d.       Pitik  ngendhog wolu.

44.    Raden Gathutkaca iku minangka satriya gagah prakosa.
Ukara ing ndhuwur sing mujudake tembung saroja yaiku….
a.       Raden Gathutkaca                                     c. minangka
b.       Satriya                                                           d. gagah prakosa

45.    Tembung ing ngisor iki sing mujudake tembung entar yaiku….
a.       Abang mbranang                                        c. tipis lambene
b.       Papa cintraka                                               d. edi peni

46.    Krasa krenggosan. Yen ditulis nganggo aksara Jawa…… 
a.        ?kRskRe=[gosSn\,
b.       ?k]skk}=[gosSn\,
c.        ?k]sk]e=[gosSn\,
d.       ?k]sk}=[gosSn\,

47.    ?s]iknDimnh.  Ukara mawa aksara Jawa ing ndhuwur yen ditulis nganggo aksara latin yaiku…….
a.       Srikanthi manah.                                         c. Srikandhi manah.
b.       Srikanthi marah.                                          d. Srikandhi marah.

48.    Tembung mawa aksara Jawa ing ngisor iki sing migunakake pengkal yaiku….
a.       sefY                                                                c. k-ai
b.       am\bLes\                                       d. k}teg\   

49.    Marut klapa. Yen ditulis nganggo aksara Jawa ……
a.       mrutKelp                                               c. mrutkLLp  
b.       mruk\kLp                              d. mrut\kLp    

50.    ?mzn\kWci.  Yen ditulis nganggo aksara latin yaiku…..
a.       Mangan kuweni                                           c. mangan kweni
           b.       Mangan kwaci                                             d. mangan kuwaci 

Ing babagan budi pekerti ing kene, kang dirembug mligi bab katresnan paseduluran utawa tresna kang tumanduk marang sesamaning manungsa. Jroning bebrayan, luwih becik manungsa siji lan sijine duwe sikep utawa rasa sumadulur, tegese kabeh manungsa dianggep sedulure, kang tandhane padha srawung kanthi supeket, mad-sinamadan jroning patembayatan kang rukun, gotong royong tulung tinulung, adoh saka watak candhala sarta drengki lan srei.

Jroning bebrayan kang linambaran paseduluran, mesthine adoh saka cecongkrahan, kang tundhone nuwuhake bingget laraning ati, apamaneh nglarani raga awit sing siji nganiaya marang liyane.

                                    (Panyebar Semangat No. 43, 5 Nopember 2011)

51.    Miturut wacan ing ndhuwur, katresnan paseduluran iku:
a.   katresnan jroning bebrayan.
b.    katresnan antarane priya lan wanita.
c.    tresna antarane bangsa siji marang bangsa liyane.
d.    tresna kang tumanduk marang sesamaning manungsa.

52.   Gagasan pokok wacan saalinea ing ndhuwur yaiku…
a. Jroning urip manungsa kudu srawung.
b. Katresnan iku kudu katindakake kanthi tenan.
c. Jroning bebrayan, kudu linambaran paseduluran adoh saka cecongkrahan.
d. Tandhane tresna iku padha srawung kanthi supeket, mad-sinamadan.

53.   Kang ngrusak rasa paseduluran iku antara liya…
     a. gotong royong                                                    c. mad-sinamadan
     b. bingget laraning ati                                             d. drengki srei

54.               Resek utawa uwuh pancen  kudu dipikirake kanthi teliti, luwih-luwih carane mbuwang, kudu dipapanake ing panggonan sing sak mesthine lan kudu primpen banget, aja nganti mawut-mawut. Yen mbuwang resek mung saenggon-enggon mundhak ngundang lan nyuburake uripe laler. Laler mono kewan cilik kang bisa nularake warna-warna lelara. Supaya panggonan kanggo mbuwang resek ora dirubung laler, kudu ditutup, lan samangsa-mangsa kudu diobong utawa dipendhem.

Becike mbuwang resek  miturut wacan ing ndhuwur yaiku:
a.     Bisa dibuwang ing sembarang panggonan pokoke aja nganti dirubung laler.
b.    Kudu dipendhem saenggon-enggon.
c.    Dibuwang ing “tempat sampah” ora usah diobong utawa dipendhem.
d.    Kudu dipapanake ing panggonan sing samesthine lan kudu primpen banget lan samangsa-mangsa kudu diobong utawa dipendhem.

55.   Isi sing baku saka wacan sapada ing ndhuwur yaiku....
a.    Laler bisa nularake warna-warna lelara.
b.    Carane mbuwang resek kudu dipikirake kanthi teliti.
c.    Carane gawe “tempat sampah”.
d.    Yen mbuwang resek saenggon-enggon bisa nyuburake uripe laler.

56.  Wacan pacelathon ing ngisor iki wacanen kanthi teliti.
Aldi                     :    “Pak, kula dereng ngertos sinten ta Prabu Dhestarasta punika?”
Pak Heri             :    “Pabru Dhestarasta iku ramane Korawa kang jumeneng ratu ing Praja Ngastina.”
Vera                   :    “Pak, kula inggih dereng ngertos, sinten ta Prabu Pandhu Dewanata?”
Pak Heri                  : “Apa bocah-bocah ana sing nyoba mangsuli kancamu si Vera?”
Aldi                     :    “Kula Pak! Pandhu punika ramanipun Pandhawa ingkang seda kala Pandhawa taksih alit. Mila Pandhawa dipun titipaken dhateng Ngastina.
Sing disuwunake pirsa Aldi  marang Pak Heri yaiku…
      a.   Sapa ta Prabu Dhestarastra iku                     c. sapa ta Pandhawa lan Korawa iku
      b  . ngenani wayang purwa                                   d. ngenani rebutan negara Ngastina

57.    Dene sing disuwunake pirsa Vera marang  Pak Heri yaiku ...
a.    ngenani Prabu Destarastra                             c. ngenani Pandhawa lan Korawa
b.    ngenani Prabu Pandhu  Dewanata                 d. ngenani Ngastina lan Ngamarta

58.    Ramane para Korawa iku….
a. Dhestarastra     b. Duryudana              c. Pandhu                    d. Sangkuni

59.    Dene ramane  para Pandhawa iku….
      a. Pandhu              b. Dhestarastra           c. Duryudana              d. Bhisma

60.                Pocung
Putra iku, yoga tansah amituhu,
Dhawuhing wong tuwa,
Iku kabeh migunani,
Setya tuhu datan ninggal subasita.

Tembang Pocung sapada ing ndhuwur iku isine:
a.  pituture anak kanggo wong tuwa                     c. critane guru kanggo siswa
b.  pituture wong tuwa kanggo anak                     d. pituturte ibu kanggo bocah cilik