Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Gambar Produk 1
Jasa Desain Kaos, Desain Batik , LOGO dan desain grafis lainya
Email : mastertracer69@gmail.com

Soal UAS UKK Bahasa Sunda Kelas 4 SD Semester 1

Soal-UAS-UKK-Bahasa-Sunda-Kelas-4-SD-Semester-1
Soal UAS UKK Bahasa Sunda Kelas 4 SD Semester 1 -Soal-UAS-UKK-Bahasa-Sunda-Kelas-4-SD-Semester-1
Pada kesempatan ini, tipstriksib akan mengulas Bank Soal Bahasa Sunda Ulangan Akhir Semester UAS / semester 1 kelas 4 SD yang bisa sobat pelajari dan berikan sebagai contoh latihan soal kisi-kisi ujian ulangan Bahasa Sunda kelas 4 SD semester tahun pelajaran 2017 Soal Ulangan Akhir Semester Semester 1

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas/ Semester : 4 (Empat)/ 1 (Satu)
Hari/ Tanggal : ..................................
Waktu : 90 menit

BEWARA

Dina mieling Poe Kemerdekaan Republik Indonesia nu ka-70, di SD Negeri Mancagahar 1 baris diayakeun pasanggiri basa Sunda, nu ngawengku :
a. Maca sajak basa Sunda
b. Ngarang basa sunda
c. Biantara basa Sunda,
Ka murid-murid nu aya krep ngiluan, bisa daftar ka panitia atawa ka ketua kelas masing-masing. Pendaftaran satelat-telatna dina kaping 5 Agustus 2015. Prungna pasanggiri kaping 10 digi ka 16 Agustus 2015. Tempatna di ruang kelas 1
Anu pinunjul jadi juara baris dileler hadiah ti Bapak Kepala Dinas Kecamatan Pameungpeuk, sareng ti Kepala Sakola SD Negeri Mancagahar 1. Kajuaraan diumumkeun dina kaping 17 Agustus 2015 dina upacara Mieling Poe Kamerdekaan Republik Indonesia

I. Jawab sakur pananya di handap ieu !
1. Naon eusina bewara teh ?
2. Iraha rek diayakeunnana pertandingan teh ?
3. Perlombaan teh dina pasanggiri raraga mieling naon?
4. Kusaha nu jadi juara bakal di bere hadiahna ?
5. Iraha diumumkeunna anu meunang juara teh ?

II. Cakra ( X ) hurup a, b, c, jeung d dina jawaban anu bener !
6. Hayam teh gampang pisan ditewakna. Nukitu disebut sato ....
a. lingas b. lindeuk c. telenges d. galak

7. Hayam teh keur ....
a. dahar b. lolodok c. nyatu d. emam

8. Abdi kamari .... di bumi nini.
a. hees b. sare c. ngendong d. mondok

9. Tukang nyieun korsi, lomari, meja jeung sajabana, disebut ....
a. tukang tani b. binatu c. tukang meubeul d. panday

10. Pakarang pusaka urang sunda mah ngarana ....
a. peso b. bedog c. belati d. kujang

11. Nyimpeun duit sesa atawa ngahaja nyimpen dina wadah, ngaranna ....
a. tunggul kuras c. neundeun poho
b. nyengcelengan d. sisimpeunan

12. Panyakit hayam nu katelah mah ngaranna ....
a. flu b. langlayeuseun c. cekok d. polio

13. Empang teh hartina sarua jeung ....
a. solokan b. susukan c. wahangan d. balong

14. Ari cangehgar teh sabangsa ....
a. ucing b. hayam c. anjing d. manuk

15. “ wawales kanu telenges” wawales hartina ....
a. panipuan b. pangwales c. pangbalikan d. pangoloan

16. Buku pikeun di ajar boh di sakola atawa di imah ngaranna buku ….
a. bacaan b. gambar c. carita d. pangajaran

17. Beja atawa katerangan disebut oge ….
a. lelepon b. informasi c. internet d. komputer

18. Andi nuju … kaligrafi
a. gambar b. digambar c. ngagambarkeun d. ngagambar

19. Saha … ibu teh ?
a. Jeneng b. jenengan c. Dijenengkeun d. jenenganan

20. “Upami bade … buku mah ka Yani we atuh!
a. Tambut b. nambut c. Nambutan d. nambutkeun

21. Buku bahasa sunda keagungan Arif tadi … di rorompok.
a. Ngantun b. kakantun c. kantun d. dikantunkeun

22. Ari bumina Bu Mirah nu … mana?
a. belah b. palih c. Malik d. nyangirah

23. Jeng, upami solat teh atuh kdah … prak prakanana.
a. Leres b. kaleresan c. Leres-leres d. leresan

24. Mamah nuju … bungbuahan sareng sayuran ka pasar Sayati.
a. Meuli b. barang beuli c. Meser d. ngagaleuh

25. Ka jalmi nu ageung bohong mah moal aya deui nu ….
a. Percaya b. mercanten c. Percanten d. percanteneun

III. Eusian titik-titik ieu d ihandap
26. Panyakit maag, akibat tina telat ….
27. Sangkan budak teu kaserang polio kudu ….
28. Akibat tina kurang sare jeung kurang barang dahar awak teh karasa bakal ….
29. Kumargi seueur tatangkalan hawa di bumi Aki teh janten ….
30. Rantang dijieun tina kaleng atawa aluminium paranti ….
31. Arit, parang, jeung kored kasup kana istilah ….
32. Mang Udin ngabogaan japati sa jodo, anak japati ngaranna ….
33. Pa Dadan ngabogaan hayam, anak hayam ngaranna ….
34. Dihareupeun imah Bi Nani aya kembang jambu aer, kembang jambu aer ngaranna ….
35. Mang Mirta tukang nyieun parabot atawa perhiasan tina emas atawa perak ngaranna ….

IV. Uraikeun pananya-pananya di handap ieu!
36. Jieu kalimah tina kecap ieu di handap !
a. imah
b. sakola
37. Naon hartina bewara ?
38. Pun Bapa nuju ..... di kamar
39. Bi Mamah sarena mani tibra bari garo maling, garo maling hartina nyaeta ….
40. Mang Saman parena mani loba diasupkeun kana leuit, leuit hartina nyaeta ….

Baca juga soal ujian UKK kelas 4 SD