Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Gambar Produk 1
Jasa Desain Kaos, Desain Batik , LOGO dan desain grafis lainya
Email : mastertracer69@gmail.com

Soal UKK UAS Bahasa Sunda Kelas 6 SD Semester 2

Soal-UKK-UAS-Bahasa-Sunda-Kelas-6-SD-Semester-2
Soal UKK UAS Bahasa Sunda Kelas 6 SD Semester 2 - Pada kesempatan kali ini, tipstriksib akan mengulas Bank Soal UKK UAS BAHASA SUNDA Ulangan Akhir Semester UAS / semester 2 kelas 6 SD yang bisa sobat pelajari dan berikan sebagai contoh latihan soal kisi-kisi ujian ulangan UKK UAS BAHASA SUNDA semester tahun pelajaran 2017 Soal Ulangan Akhir Semester Semester 2

Mata Pelajaran : BAHASA SUNDA
Kelas : 6 ( Enam )
Hari/Tanggal :
Waktu : 30 Menit

I. Eusian titik titik di handap ku jawaban nu bener!
1. Nu mangrupa kalimah piwuruk di handap ieu nyaeta . . . .
A. Saha nu mawa ucing ka sakola?
B. Pangmeulikeun gula di warung Bu Tati!
C. Cing atuh ulah sok garandeng di kelas mah!
D. Janten murid sakola mah kedah rajin ngapelkeun!

2. Minyak keletik dijieun tina . . . .
A. Bawang B. tawon C. Kalapa D. Séréh

3. Biantara mah eusina ulah goong nabeuh manéh, sabab bakal diseungseurikeun ku batur.
A. Ngagulkeun batur
B. Nyebarkeun kagoréngan 
C. Agul pédah turunan batur
D. Papatah nu teu aya tapakna

4. Cara-cara nyieun minyak kalapa atawa keletik nyaéta . . . .
A. Kalapa diparud, dibutik, diperes diarah cipatina térus ditaheur
B. Kalapa diperes diala cipatina, dibutik, diparud, térus ditaheur
C. Kalapa dipesek, dibutik, diparud, diperes diala cipatina térus ditaheur
D. Kalapa dibutik, dipesek, diparud, dibutik, ditaheur terus diala cipatina

5. Ha-hal nu teu kudu ditetenan lamun urang meudar isi buku nyaéta , , , ,
A. Judul buku B. nu meuli buku C. Nu nulis bukuna D. Sub judul buku

6. Kalimah kritikan nu saluyu jeung gambar nyaéta . . .
A. Aduh, mani rajin pisan budak téh
B. Cing, atuh miceun runtah téh kana tempatna!
C. Yana miceun runtah di sisi jalan
D. Dimana ari miceun runtah téh?

7. Aspek anu kudu di perhatikeun upama urang biantara nyaéta . . . .
A. Kudu gancang jeung sopan
B. Sora kudu beudas jeung bentes
C. Lentongna merenah jeung ancad laér
D. Sora bedas jeung gogorowokan

8. Awakna leuleus teu aya tanaga ibarat . . . kaibunan.
A. bantal B. kasur C. kapas D. keretas

9. Si Ibro mah beurat birit, beurat birit hartina . . .
A. hese dititah B. babari dititah C. eraan D. sieunan

10. Dupi Gani teh (terap) panyawat naon ?
A. di B. ka C. ti D. na

11. Cara nulis titimangsa anu bener nyaéta
A. Bandung ; 10 Januari 2011 C. Bandung : 10 Januari 2011
B. Bandung , 10 Januari 2011 D. Bandung / 10 Januari 2011

12. Waktos abdi sareng Angga ka sakola, disatengahing jalan seuer jalmi ngagarimbung.
Abdi sareng Angga reuwas, margina katinggal harita aya murangkalih SD nuju dirubung- rubung manahoreng rerencangan sakola, namina Hesti. Saurna mah kadupak béca waktos badé meuntas.
Kajadian nu karandapan ku hesti nyaéta . . . .
A. Kadupak motor C. Kadupak béca
B. Katabrak mobil D. Labuh tisoledat

13. . . . moal milu urang mah, teu boga duit!
Kécap serupikeun ngeusian titik-titik kalimah di luhur nyaéta . . . .
A. Aduh B. Wah C. Asyik D. Ah

14. Urang mah . . . dahar, geus lapar
A. Rék B. Keur C. Geus D. Sok

15. Bulan puasa, bulan nupinuh ku barokah. Sakumaha biasa na, unggal bulan puasa Abah Haji sok ngayakeun rupa-rupa kagiatan. .Itung-itung babagi réjéki, silih asaan daharen. Apan ceuk Abah Haji sorangan, perkara réjéki mah manusa ulah ngaboga-boga. Kalimah nu merenah keur nyambungkeun paragraf di luhur nyaéta . .
A. Abah Haji nu kungsi guguru ka Eyang Gelung teh heunteu lebar kana harta
B. Kawas bulan puasa taun saméméhna. Abah Haji oge sok ngayakeun buka puasa baréng
C. Puluhan taun katukang Abah Haji boga pangalaman nu matak peurih
D. Buktina geus duan tahun noron, duit téh dipaké sunatan masal barudak yatim. Padahal waragadna mah lain saeutik.

II. Eusian titik – titik di handap ieu ku jawaban nu merenah !
1. Awakna jangkung badag siga . . . pangisina.
2. Sinonimna gede hulu nyaeta . . . .
3. Dina ngaran patukangan, tukang moro sasatoan disebut . . . .
4. Lamun nampanan kudu ku leungeun katuhu ulah ku . . . sabab teu sopan.
5. Abus sakola teh jam 07.15 jadi datangna kudu isuk keneh. Kalimah diluhur lamun disalin kana basa lemes jadi . . . .
6. Anak anjing kirik, ari anak buhaya nyaeta . . . .
7. Dipapatahan teh kalah renyah – renyoh kawas . . . .
8. Jadi jalmi teh kudu leuleus jeujeur liat . . . .
9. “Ah, abdi mah gaduh rorompok oge saung butut !" Kalimah diluhur ngagunakeun gaya basa . . . .
10. Nu kaasup istilah kadaharan diantarana . . . .
11. Salah sahiji wangun ibing sunda nu asalna ti Jawa Barat nyaeta . . . .
12. Bakat ku sieun digegel ku anjing, . . . lumpat tarik pisan.
13. Tukang nyieun parabot tina taneuh, disebut . . . .
14. Nu kaasup babagean dina biantara nyaeta . . . .